Privacy Policy

PRIVACY POLICY

De Kleijne & Janssen vindt het belangrijk om haar kwaliteit van haar diensten te waarborgen. Een belangrijk deel van deze kwaliteit is de bescherming van privacy van (potentiële) klanten. Hierdoor dient zorgvuldig omgegaan te worden met de (persoons-)gegevens. Hierbij wordt gehouden aan de richtlijnen die gesteld worden bij de Wet Bescherming Persoonsgegevens en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door De Kleijne & Janssen slechts verwerkt in die gevallen die overeenstemmen met de wet, dit betreft:
– De betrokkene heeft zijn toestemming verleend;
– Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
– Verwerking is noodzakelijk ter nakoming van een wettelijk plicht;
– Verwerking is noodzakelijk ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene;
– Verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

Wij kunnen gegevens verwerken van

– Onze klanten en hun vertegenwoordigers of familieleden en/of adviseurs
– Mensen die interesse tonen in onze diensten
– Mensen (die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn) waar wij een relatie mee hebben of hebben gehad.
– Bedrijven en hun vertegenwoordigers waarmee wij contacten onderhouden (o.a. leveranciers, partners, wederpartijen, overheidsinstanties, financiële instanties, verzekeraars etc.)
– Personen waarvan we de persoonsgegevens dienen te verwerken op basis van een opdracht.
– Sollicitanten.

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende redenen

 • Om een relatie/overeenkomst met u aan te gaan. Voor onze dienstverlening is het noodzakelijk om te onderzoeken en te beoordelen of we u als klant kunnen accepteren en hebben we gegevens van u nodig om onze overeenkomst uit te voeren en te onderhouden, alleen zo kunnen wij u goed van dienst zijn. Denk hierbij aan NAW-gegevens en contactgegevens.
 • Om onze overeenkomst van opdracht uit te voeren. Hiervoor hebben wij diverse persoonsgegevens nodig. Uit de opdracht blijkt welke persoonsgegevens wij nodig hebben voor de uitvoering van de opdracht, ook zullen deze gegevens bij u worden opgevraagd. Wanneer u deze persoonsgegevens aanlevert, geeft u toestemming op de persoonsgegevens te gebruiken zoals overeengekomen in onze overeenkomst van opdracht.
 • Om u en onze belangen te beschermen en te voldoen aan de wet.
 • Voor promotie- en marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe dienst die mogelijk interessant is voor u. Wij kunnen hiervoor uw naam en e-mailadres verwerken.
 • Voor onze administratie en facturatie. We houden administratie bij waaronder ook de facturatie. We verwerken uw betaalgegevens. Bovenstaande geldt voor uw gemak. Tevens zijn we verplicht om adequate administratie te onderhouden op grond van de wet.
 • Via Cookies, Google Analytics, Google Ads en soortgelijke kunnen wij nagaan wat bezoekers op onze website doen (klik- en surfgedrag). Zo kunnen wij onze website en diensten verbeteren en meer inspelen op wensen van bezoekers en potentiele klanten. Er kan hiervoor verwerkt worden: de bezochte webpagina, klik- en surfgedrag, de internetbrowser die gebruikt wordt, de duur van uw bezoek. De gegevens die wij hierbij verwerken zijn niet te herleiden tot een individueel persoon. De instellingen van Google Analytics zijn zodanig ingesteld dat deze privacy vriendelijk zijn. Zo is uw IP-adres o.a. geanonimiseerd. Ook kunt u bij ons het contactformulier invullen op de website, hierbij verwerken we uw naam, telefoonnummer en e-mailadres zodat we met u contact kunnen opnemen.
 • We zijn verder actief op social media, als u contact met ons opneemt via deze kanalen kunnen we uw naam, e-mailadres of social ID verwerken zodat we contact met u kunnen opnemen of op uw vraag kunnen reageren.
 • Van sollicitanten worden de persoonsgegevens verwerkt gedurende de sollicitatieprocedure in het kader van de sollicitatie. Na einde van de sollicitatieprocedure worden de persoonsgegevens uiterlijk binnen 4 weken verwijderd. We kunnen een C.V. bewaren gedurende maximaal 1 jaar, hiervan wordt de sollicitant eerst schriftelijk op de hoogte gebracht.
 • Voor archiefdoeleinden. Als gegevens niet bewaard worden voor bovenstaande doeleinden, kan het voorkomen dat we gegevens bewaren voor archiefdoeleinden. Bijv. voor juridische procedures, gegevens die u later alsnog wenst op te vragen, onze wettelijke plicht om administratie gedurende de wettelijke termijn te bewaren.
 • Indien u via onze website contact opneemt en daar uw naam en contactgegevens vermeld, zullen wij met u contact opnemen en uw vragen behandelen.

Wij bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden en voor de uitvoering van onze dienstverlening, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen of verplichtingen vanuit de organisaties waarbij wij zijn aangesloten.

Beveiliging

Wij treffen voldoende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn passend, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de specifieke risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Derden

Wij wisselen persoonsgegevens alleen uit na schriftelijke machtiging of goedkeuring of wanneer het uitwisselen van uw gegevens met derden uitdrukkelijk uit onze overeenkomst blijkt of verplicht is op grond van de wet. Wij verkopen uw gegevens nooit aan derden.
Er zijn sub-verwerkers die tevens persoonsgegevens kunnen verwerken. Een lijst van deze verwerkers kunt u opvragen. Met deze partijen maken wij conform de AVG afspraken omtrent de verwerking.

Inzien, wijzigen en vernietigen en overige rechten

U kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die we van u verwerken. Eventueel kunnen er op verzoek wijzigingen aangebracht worden of worden uw gegevens verwijderd. De wet biedt u nog meer rechten, zoals het recht op beperking van verwerking, vergetelheid of dataportabiliteit. Ook kunt u schriftelijk bezwaar of een klacht indienen. U kunt een schriftelijk verzoek indienen t.a.v. van de juridische afdeling per e-mail: secretariaat@dekleijne-janssen.nl of per post Velmolenweg 161, 5404 LB Uden. Aan uw verzoek wordt binnen 30 dagen uitvoering gegeven.

Hyperlinks

Onze websites kunnen hyperlinks naar andere websites bevatten. De verbinding naar deze websites wordt wel getoetst. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites.

Vragen over ons privacy beleid? Neem contact op met Sanne de Kleijne via 0413 34 18 57 of door een mail te zenden aan secretariaat@dekleijne-janssen.nl

Versie 2018.3 d.d. 25 mei 2018

Contactformulier

Hartelijk dank voor uw bericht. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

 • {{ error[0] }}

U moet uw voornaam invullen

U moet uw achternaam invullen

U moet een geldig e-mailadres invullen

U moet een geldig e-mailadres invullen

U moet een bericht invullen